<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmacii

   Biotechnologie v medicíně a farmacii

    

   Podrobněj?í dělení segmentu:

   Mikrobi (nebo také mikroorganismy) jsou organismy, které jsou natolik malé, ?e je nelze pozorovat pouhym okem. Mezi ně pat?í bakterie, houby, prvoci, mikro-?asy a viry.

   Mikrobi ?ijí ve známych prost?edích jako jsou p?da, voda, potraviny ?i zví?ecí trávicí trakt, dále i v extrémněj?ích podmínkách jako jsou kameny, ledovce, termální prameny ?i podmo?ské zlomy. ?iroké spektrum lokalit vyskytu mikrob? reflektuje ohromnou rozmanitost biochemickych a metabolickych vlastností, které vznikly prost?ednictvím genetické variability a p?írodní selekce v rámci mikrobiálních populací. V minulosti ?lověk vyu?íval tuto mikrobiální rozmanitost p?i produkci fermentovanych potravin jako jsou chléb, jogurt ?i syry.

   Některé p?dní mikroorganismy uvolňují dusík, které rostliny pot?ebují ke svému r?stu a emitují plyny, které udr?ují kritické slo?ení zemské atmosféry. Jiní mikrobi ohro?ují vynosy kulturních plodin vyu?ívanych v potraviná?ství tím, ?e zp?sobují onemocnění těchto plodin nebo produk?ních zví?at vedoucí ke sní?ení vynos?. V na?ich tělech napomáhají mikrobi správnému trávení potravy, brání je proti invazivním organism?m a ú?astní se p?tek a bitev s lidskym imunitním systémem p?i procesu p?irozeného onemocnění.

   Genom je celkovy úhrn genetického materiálu ulo?eného v DNA konkrétního organismu. Genomy se podstatně li?í ve svych velikostech a sekvencích u r?znych organism?. Získání kompletní sekvence mikroba poskytuje nezbytné informace o jeho biologii, ale je to pouze první krok smě?ující k pochopení biologickych schopností mikroba a jejich modifikaci pro p?ípadné zemědělské ú?ely.

   Mikrobiální biotechnologie umo?něná genetickymi studiemi bude vést k p?elom?m jako jsou vylep?ené vakcíny a lep?í nástroje diagnostiky onemocnění, vylep?ená mikrobiální ?inidla k biologické kontrole ?k?dc? rostlin ?i ?ivo?ich?, modifikaci patogen? rostlin a zví?at za ú?elem sní?ení virulence, vyvoj novych pr?myslovych katalyzátor? a fermenta?ních organism? a vyvoj novych mikrobiálních ?inidel k bioremediaci p?dy a vody kontaminované zemědělskymi vytoky.

   Mikrobiální genomika a vyzkum mikrobiální biotechnologie jsou kritické pro pokrok p?i zaji?tění bezpe?nosti potravin, ochraně rostlin a zví?at ?i zásadní vyzkum v zemědělskych vědách.

   Záznamy v databázi k segmentu Biotechnologie v medicíně a farmacii:

   Firmy (), Vyzkumná pracovi?tě (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé slu?eb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), ?asopisy (), Legislativa (), ?eské události (), Zahrani?ní události ()

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测