<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   ?lánky na p?ání

   Atopicky ekzém

   28.8.2013   |   ?lánky na p?ání

   Toto onemocnění k??e, někdy té? ozna?ované jako atopická dermatitida, nebo syndrom atopické dermatitidy, je chronické, velice ?asto podmíněné geneticky. P?esto?e se ?astěji vyskytuje u dětí (a? 20?%), m??e jím byt posti?ena i populace dospělych. V?závislosti na rozsahu a mí?e projev? má nejen primární dopad na zdraví jedince, m??e mít i dopad na...

   Pokra?ování ?lánku


   Jedovaté rostliny - na co si dát pozor!
   Kredit: VHolcova

   Jedovaté rostliny - na co si dát pozor!

   14.8.2013   |   ?lánky na p?ání

   Samotny termín jed je velice zavádějící. A to vzhledem k tomu, ?e je nezbytné v?dy definovat v jakém mno?ství a pro jaky ?ivo?i?ny, ale vlastně i rostlinny druh je daná látka jedem. Definice jedu ?íká, ?e je to biologicky aktivní látka, která chemickou reakcí zp?sobí po?kození organizmu. Podle p?vodu lze jedy dělit na p?írodní a syntetické, dále...

   Pokra?ování ?lánku


   Vaginální mykózy
   Kredit: Nastya Nes - Fotolia.com

   Vaginální mykózy

   31.7.2013   |   ?lánky na p?ání

   Vaginální infekce jsou pro ?enu nep?íjemnou zále?itostí. Mohou mít r?zny p?vod. Některé mají spole?né znaky, některé spole?né rizikové faktory. Infekce mohou byt virového, bakteriálního i fungálního p?vodu. Vaginální mykózy pat?í k nej?astěj?ím vaginálním infekcím. Více jak 90 % ?enské populace onemocnělo minimálně jednou za ?ivot vaginální...

   Pokra?ování ?lánku


   Repelentní ochrana
   Kredit: Kletr - Fotolia.com

   Repelentní ochrana

   17.7.2013   |   ?lánky na p?ání

   V letních měsících si vět?ina z nás chce u?ívat odpo?inku a nabírat síly na dal?í rok. Lidé chtějí relaxovat, cestovat, ?i jen se věnovat sezónním aktivitám nebo sezónní práci na zahrádkách. Hmyz v takovémto p?ípadě p?edstavuje nejen nep?íjemné vyru?ení z odpo?inku svojí samotnou p?ítomností, ale také nep?íjemné zdravotní následky, pokud dojde k...

   Pokra?ování ?lánku


   O?kování proti rakovině dělo?ního hrdla
   Kredit: Hana Kupková foto

   O?kování proti rakovině dělo?ního hrdla

   3.7.2013   |   ?lánky na p?ání

   I p?es roz?i?ující se znalosti v oblasti medicíny kon?í nádorová onemocnění velmi ?asto smrtí. Zejména pokud nejsou v?as diagnostikována, ?i pokud je lé?ba nasazena pozdě nebo je neú?inná. Rakovina – jak jsou zhoubné nádory obecně ozna?ovány - vysiluje pacienta nejen po fyzické stránce, ale také po té psychické. Nejistota jak dopadne lé?ba, zda se...

   Pokra?ování ?lánku


   Vyu?ití ?ajovníkového oleje

   19.6.2013   |   ?lánky na p?ání

   Letos je to p?esně dvacet let, co se na farmaceutickém trhu objevil Tea tree oil (TTO), pro něj? je bě?ně pou?íváno ozna?ení ?ajovníkovy olej. Mo?ná by bylo lépe ?íci na ?novodobém trhu“, nebo ?znovu se objevil“. Ozna?ení ?ajovníkovy olej nebo ?ajovník m??e byt zavádějící. ?ajovník ?ínsky (Camellia sinensis) je zdrojem ?erného ?aje. ?esky...

   Pokra?ování ?lánku


   Solární alergie
   Kredit: Maridav - Fotolia.com

   Solární alergie

   5.6.2013   |   ?lánky na p?ání

   Slunce je nedílnou sou?ástí lidského ?ivota. Je to hvězda nejblí?e planetě Zemi, bez které by byla ?modrá planeta“ planetou mrtvou. Slunce je zdrojem světla a tepla, pozorujeme blahodárné ú?inky na tělo a vlastně i na du?i. Ov?em slunce nemusí byt v?dy jen p?ínosem pro lidsky organizmus. Změny klimatu, rozsáhlost a zvět?ování ozónové díry,...

   Pokra?ování ?lánku


   ?elezo a ?ivé organismy
   Kredit: A.Rowley - Fotolia.com

   ?elezo a ?ivé organismy

   22.5.2013   |   ?lánky na p?ání

   ?elezo je prvek, ktery provází historii ?lověka a je sou?ástí v?ech ?ivych organizm?. Je to ?tvrty nejroz?í?eněj?í prvek na zemi, hned po kyslíku, k?emíku a hliníku. Jeho objev a vyu?ití lidskou populací zna?ně ovlivnilo technicky vyvoj lidstva. V době ?elezné byla cena ?eleza srovnatelná s cenami zlata ?i jiného drahého kovu.

   Pokra?ování ?lánku


   Lé?ba alergií
   Kredit: bimbo13 - Fotolia.com

   Lé?ba alergií

   8.5.2013   |   ?lánky na p?ání

   Alergická reakce lidského organizmu je klasifikována jako nep?imě?ená odpově? organizmu na vněj?í podnět. Některé projevy organizmu mohou byt nadhodnocovány a mylně pova?ovány za alergickou reakci (nap?íklad intoxikace některymi léky), naopak některé reakce organizmu mohou byt podhodnoceny a za alergii v?bec pova?ovány nejsou (některé potravinové...

   Pokra?ování ?lánku


   Antibiotika – na co si dát pozor?
   Kredit: Cynthia Goldsmith_Wikipedia

   Antibiotika – na co si dát pozor?

   24.4.2013   |   ?lánky na p?ání

   Kdy? roku 1928 objevil sir Alexander Fleming penicilin, jistě netu?il, jak vyznamny objev to pro lidstvo bude a kolik ?ivot? tím zachrání. V po?tu zachráněnych lidí bude objev penicilinu a rozvoj antibiotik na p?edních místech světovych statistik. Lidé se ov?em k objev?m a vydobytk?m civilizace ?asto chovají velice mace?sky. Jistě nelze srovnávat...

   Pokra?ování ?lánku


   Stránka: 1 2 3   Dal?í

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测