<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segmentDiagnostika a bioinformatika

   Diagnostika a bioinformatika

    

   Podrobněj?í dělení segmentu:

   Hlavní hybnou silou vyvoje biotechnologie je slibnost tohoto oboru pro medicínské vyu?ití. Klí?em k rozvoji pr?myslu z?stává humánní terapeutika, a?koli v poslední době stoupl i vyznam diagnostiky. Lidská terapeutika a diagnostika tvo?í největ?í ?ást biotechnologického pr?myslu.
   Biomedicky vyzkum má za cíl pokro?it v pochopení onemocnění a nalézt nové strategie diagnostiky a lé?by v?etně vyvoje novych lé?iv. Vzhledem k pokrok?m Lidského genomového projektu, je nyní snaz?í identifikovat geny, které hrají roli p?i r?znych onemocněních.
   Zp?sob? vyu?ití lidské genomické informace je celá ?ada, a to v?etně tzv. genetického testování - za ú?elem diagnostiky u novorozenc? a jednotlivc? podez?elych z p?enosu defektních gen?. Dal?í vyu?ití spo?ívá v genové terapii nebo jako nástroj pro vyzkum v dal?ích oborech vědy. Vznikající technologie umo?ňují vyzkumnym pracovník?m identifikovat a analyzovat geny a proteiny s fenomenální rychlostí - a tedy je mo?né p?esně stanovit povahu r?znych onemocnění a p?edpovídat reakce jednotlivc? na aplikované léky.

   I s pou?itím konven?ních technologií analyzy DNA a protein? ji? p?ekonali vyzkumníci první kroky směrem k personalizované medicíně.

   Během posledního desetiletí, pokroky v technologii vyrazně ovlivnily nár?st úspěch? v novych a p?esnych zdravotnickych mě?eních a lé?bách, a také porozumění biologickych pochod?. Moderní biotechnologie se svym zamě?ením na molekulární biologii a zájmu na zlep?ování lidského zdraví a st?edních dob ?ivota lidí má velky potenciál i nadále v budoucnosti.

   Záznamy v databázi k segmentu Diagnostika a bioinformatika:

   Firmy (), Vyzkumná pracovi?tě (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé slu?eb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), ?asopisy (), Legislativa (), ?eské události (), Zahrani?ní události ()

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测