<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segmentDodavatelé slu?eb

   Dodavatelé slu?eb

    

   Podrobněj?í dělení segmentu:

   Na po?átku 21tého století se za?ínají slibné vize biotechnologie stávat skute?ností, uplatnění nachází ve stále dal?ích a dal?ích pr?myslovych oborech a ovlivňuje bě?ny ?ivot mnoha lidí. Definice biotechnologie se postupně z p?vodní úzké coby genetické in?enyrství a monoklonálních protilátek změnila na ?ir?í technologii p?írodních věd, která umo?ňuje objevy a vyvoj ?iroké ?kály produkt?.

   Rostoucí dopad biotechnologie na spole?nost a ekonomii je doprovázen roz?i?ováním znalostí, nástroj?, metod a strategií, které se uplatňují p?i vyzkumu a vyvoji biotechnologií. Tyto nástroje se vyu?ívají ve v?ech oblastech aplikované biotechnologie jako je zdravotnictví, chemicky pr?mysl, potraviná?sky a zemědělsky sektor, pr?mysl odpadového hospodá?ství, vyzkumné vybavení a materiály.

   Biotechnologie je zalo?ena p?edev?ím na identifikaci, analyze, pochopení a modifikaci genetické informace ?ijících organism?, která je ulo?ena v molekulách DNA, K tomuto ú?elu se vyu?ívá ?ada r?znych metod známych jako “genetické in?enyrství”. Jakmile se získá kompletní sekvence molekuly DNA, je t?eba identifikovat funkci této sekvence. Biologická data se ukládají do mezinárodních databází, které zahrnují databáze obsahující sekvence DNA a protein?, databáze zabyvající se identifikací gen?, databáze klasifikace protein? a jejich sekvencí, dále pak databáze s informacemi o trojrozměrné struktu?e biomolekul, atd. Tak?e genomika a proteomika spoléhají na schopnosti zpracování obrovskych mno?ství dat a informa?ní technologie se tedy pro moderní biotechnologii stala nepostradatelnou. Specifika pro získávání dat z těchto databází se vyvíjejí po celém světě.
   Nová disciplína, bioinformatika, vznikla na rozhraní mezi biologií a informatikou. Bioinformatika vyu?ívá biologická data a znalosti ulo?ené v po?íta?ovych databázích, které doplňují metody informatiky za ú?elem dospět k nové biologické znalosti. Novou vyzvu pro vědeckou komunitu a pr?mysl p?edstavuje nanotechnologie.

   Nanotechnologie se ?asto popisuje jako nová technologická revoluce a i kdy? jsou její produkty zatím vzácné, její potenciál se pova?uje jako ohromny a p?edpokládá se jeho vyrazny dopad na prakticky v?echny aspekty ekonomie a spole?nosti. Sou?asné aplikace vyu?ívají exitující znalosti, aby se tak získaly nár?st vyhod oproti existujícím vyrobk?m, ale ve st?edně dlouhém a? dlouhém ?asovém horizontu by mělo dojít k vyraznému vylep?ování stávajících aplikací nebo vyvoji zcela novych. Takto vzniknou nové p?íle?itosti pro r?st a vyvoj bohatství, dále pak esenciální p?íspěvek nutny k tomu, aby bylo mo?né se vypo?ádat s globálními a environmentálními změnami.

   Záznamy v databázi k segmentu Dodavatelé slu?eb:

   Firmy (), Vyzkumná pracovi?tě (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé slu?eb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), ?asopisy (), Legislativa (), ?eské události (), Zahrani?ní události ()

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测