<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaAutorské ?lánky a zajímavosti ze světa biotechnologiíGeneticky vylep?eny fág vylé?il pacientku s rezistentní...

   Geneticky vylep?eny fág vylé?il pacientku s rezistentní infekcí

   Datum: 17.5.2019 

   Muddy, BPs, ZoeJ. Kredit: R. M. Dedrick et al./Nature Medicine 2019.V?létě 2017 jistá 15-letá britská dívka s?cystickou fibrózou podstoupila náro?nou transplantaci plic, která ji měla uleh?it ?ivot. Během tydn? po transplantaci se u ní bohu?el bou?livě rozvinula velmi nep?íjemná infekce rezistentních mykobakterií, kterou pacientka trpěla ji? několik let, v?podobě bolák? na mnoha místech po těle. Infekce se neustále ?í?ila a konven?ní antibiotika v?bec nezabírala. Podobné p?ípady dnes ?asto kon?í smrtí pacienta.

   Léka?i to ale nevzdali. Pou?ili p?esně na míru ?itou lé?bu, která zahrnovala geneticky upravené fágy, tedy bakteriální viry, které jsou specialisté právě na doty?né mykobakterie. Během dal?ích ?esti jistě nesnadnych měsíc? dívce do zna?né míry zmizely boláky, zacelily se jí poopera?ní rány a zlep?ila se funkce jejích orgán?.

   Podle vedoucího tymu odborník? Grahama Hatfulla z?amerického institutu Howard Hughes Medical Institute (HHMI) se jim jako prvním poda?ilo bezpe?ně a ú?inně pou?ít lé?bu geneticky upravenymi fágy u lidského pacienta. úspěch lé?by by te? mohl vést k??ir?ímu vyu?ití GM fág? p?i lé?bě problematickych rezistentních infekcí, nap?íklad u tuberkulózy nebo infekcí pseudomonád.

   Kredit: NIAID, NIH.Hatfull a jeho kolegové u? déle ne? t?i desetiletí shroma??ují rozsáhlou sbírku bakteriofág? z?mnoha r?znych míst. Jejich sbírka je největ?í na světě a obsahuje asi 15 tisíc r?znych vzork? fág?. Léka?e napadlo, ?e by některé z?těchto fág? mohly zachránit zmíněnou britskou pacientku, spole?ně s?dal?ím pacientem teenagerem s?podobnym osudem.

   Jak u? to v?podobnym p?ípadech byvá. Hatfull?v tym p?vodně v?bec nepo?ítal s?tím, ?e by bakteriofágy p?ímo ze své sbírky vyu?il k?lé?bě. P?ípad britskych teenager? s?rezistentními infekcemi je ale zaujal a nechali si poslat ?ivé vzorky infekcí. Pak za?alo intenzivní hledání fág?, které by fungovaly na nep?íjemné bakterie. Badatelé testovali jak jednotlivé bakterie, tak i směsi více typ? fág?.

   Po nějakém ?ase skute?ně nalezli fág, ktery likvidoval jednu z?infekcí. Bylo u? ale bohu?el p?íli? pozdě. Doty?ny teenager pár dní p?edtím zem?el. Hatfull a spol. pokra?ovali v?pátrání a nalezli celkem t?i fágy, které mohly úspě?ně zabíjet mykobakterie zbyvající pacientky. V?echny t?i tyto kmeny p?vodně nalezli univerzitní studenti.?Kmen ozna?eny jako Muddy likvidoval bakterie bez potí?í, fágy kmen? ZoeJ a BPs bylo nutné geneticky vylep?it, aby se z?nich stali zabijáci mykobakterií.

   V??ervnu 2018 léka?i zahájili intenzivní lé?bu britské pacientky. Dvakrát denně dostala dávku směsi v?ech t?í kmen? fág?, ve které byla asi miliarda fág?. Dívka se stále lé?í a její stav se postupně zlep?uje. Bakterie podle v?eho nezískaly rezistenci na fágy a v?e asi spěje k?dobrému konci.

   ?

   Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.


   Líbil se Vám tento ?lánek? Doporu?te jej svym známym.


   google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


   Pou?ité zdroje:

   P?vodní zdroj:

   Nature Medicine

   Sekundární zdroj:

   Howard Hughes Medical Institute

   ?

   ?


   68

   Komentá?e / diskuse


   Vá? komentá?:    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测