<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaMohlo by vás zajímat, ?e ... Jak psát ?ivotopis

   Jak psát ?ivotopis

   Datum: 8.11.2006 

   To co nepochybně rozhoduje o pozvání na pohovor tykající se potenciálního zaměstnání je Vámi zaslany ?ivotopis neboli Curriculum Vitae (velice ?asto se v inzerátech objevuje zkratka CV). Proto je nezbytné jeho d?kladné sepsání, kterému je t?eba věnovat více ne? jeden ve?er. Nejen samotnému obsahu, ale i formě je pot?eba věnovat nále?itou pozornost. Rozli?ujeme 3 základní typy ?ivotopis? a ka?dy z nich je vhodny pro jiného uchaze?e a pro jiné zaměstnání. #img_275#.<> ? Pro ?erstvé absolventy, kte?í shání své první zaměstnání je nejvhodněj?í funk?ní ?ivotopis, kdy je kladen d?raz na schopnosti, získané dovednosti a p?ednosti uchaze?e. ? Chronologicky ?ivotopis zaznamenává údaje o studiu a praxi uchaze?e v obrácené ?asové posloupnosti (tedy od posledního k prvnímu). ? Jednostránkovy ?ivotopis je vhodny k popsání dosavadní kariéry. Je doporu?ován pro uchaze?e na mana?erské pozice a pro ty, kte?í hledají zaměstnání na dobu ur?itou ?i p?ímo svobodné zaměstnání. Je nutné si uvědomit, ?e nám neposta?í pouze jedna varianta ?ivotopisu. Dle vyzkum? věnuje zaměstnanec personálního oddělení pr?měrně 20 vte?in ka?dému ?ivotopisu, proto je nutné, aby ?ivotopis byl stru?ny, vysti?ny, ale také, aby odpovídal p?ání inzerenta. A? u? se jedná o jazyk, formu a v neposlední ?adě se Va?e ?ance na úspěch zvy?uje pokud Vámi zaslany ?ivotopis obsahuje ?klí?ová slova“ uvedená v inzerátu. ZáKLADNí STRUKTURA ?IVOTOPISU: 1. osobní údaje 2. informace o dosa?eném vzdělání 3. popis praxí, stá?í, brigád 4. dovednosti a osvěd?ení 5. zájmy 6. p?ípadně p?ílohy 7. doporu?ení, pokud existují 10. kontaktní údaje Je vhodné zahrnout kontaktní údaje do záhlaví a zápatí, které bude na ka?dé straně ?ivotopisu. Uve?te ta kontaktní spojení, která pova?ujete za podstatná. Je t?eba rozli?it, ktery telefon ?i mail je dom? nebo adresu p?echodného bydli?tě ?i trvalého bydli?tě. Uvádějte takovy mail, ktery pravidelně ?tete. --- P?íklad: Ing. Barbora Malá U Leti?tě ?. p. 103 194 00 Praha 9 -Hloubětín tel. privat: +420 987 654 321 mobil: +420 123 456 789 e-mail: b.mala@seznam.cz 2. osobní údaje údaje tykající se rodinného a zdravotního stavu, národnosti, data a místa narození nebo věku sdělovat nemusíte, zále?í na Vás. Zaměstnavatel v?ak nemá právo je po?adovat. 3. informace o dosa?eném vzdělání Doporu?uje se uvádět nejvy??í dosa?ené vzdělání, s názvem oboru, s dobou a místem studia. ?erství absolventi mohou zmínit téma závěre?né práce, pokud se vztahuje k oboru ?i dané problematice. Pop?ípadě je mo?né blí?e specifikovat p?edměty státnicové zkou?ky. Hodnocení není t?eba uvádět. 4. popis praxí, stá?í a brigád Opět stejně jako u vzdělání platí, ?e nejd?íve uvádíme poslední pop?. sou?asnou stá? ?i brigádu. Velká pozornost by měla byt věnována popisu jednotlivych praxí, zahrnující název firmy, v jaké oblasti firma pracuje, popis Va?í pozice, náplň práce a odpracovanou dobu. 5. osvěd?ení a dovednosti Zde by měly byt uvedeny ve?keré schopnosti, kterymi uchaze? disponuje a které jsou relevantní vzhledem k zaměstnání. Ur?itě by se zde měly vyskytnout ? jazykové znalosti s ozna?ením úrovně, pop?. získané certifikáty ? manuální dovednosti jako odborné osvěd?ení, ?idi?sky pr?kaz ? práce s po?íta?em ? úspě?ně absolvované kurzy a ?kolení Hodnocení úrovně jazykovych znalostí dle EU: A1 Osoba doká?e sama sebe p?edstavit a zeptat se na základní informace osobního rázu, tzn. na rodinu, v?ední věci apod. Rozumí základním frázím a umí je aktivně pou?ívat. P?i jednoduchém rozhovoru, kdy druhá osoba mluví pomalu a z?etelně, mluví mluv?í úrovně A1 bez problém? rozumí a doká?e s ním jednodu?e aktivně komunikovat. A2 Mluv?í na této úrovni rozumí komunikaci, která se vztahuje na jeho bezprost?ední okolí a základní aktivity. Konverzuje o jeho rodině, nakupování, práci. Umí popsat své nejzákladněj?í pot?eby a bezprost?ední okolí. Jeho komunikace je spí?e jednodu??ího charakteru. B1 Osoba na úrovni B1 je schopna komunikovat o bě?nych tématech, nap?. o práci, studiu, volném ?ase apod. Doká?e aktivně mluvit během situací, které ho mohou nastat během náv?tě cizích zemí. Pí?e jednoduché, ale souvislé texty o tématech, které zná nebo která ho zajímají. Mluv?í umí popsat své bě?né pro?itky a cíle, umí zd?vodnit své názory a postoje . B2 Mluv?í s úrovní B2 vede rozhovor s rodilym mluv?ím. Doká?e napsat podrobné texty z ?ir?í oblasti konverza?ních témat, vysvětlit stanovisko a srovnat vyhody a nevyhody. Rozumí hlavním my?lenkám slo?itěj?ích text? i s abstraktními tématy. M??e vést i diskuzi ve svém oboru. C1 Pou?ívá jazyk flexibilně, komunikuje o spole?enskych, profesních i akademi?těj?ích tématech. Tvo?í srozumitelné, uspo?ádané texty o slo?itych tématech, ovládá kompozici textovych útvar?. Rozumí náro?nym i dlouhym text?m. Vyjad?uje se plynně, bez zjevného dlouhého hledání slov. C2 Mluv?í této úrovně se vyjad?uje aktivně, spontánně, rozli?uje i jemněj?í vyznamové rozdíly a slo?ité situace. Rozumí témě? v?emu, co ?te nebo co sly?í. Doká?e shrnout informace z nejr?zněj?ích zdroj? jak psanych tak mluvenych a vysvětlí je v logicky uspo?ádané formě. 6. zájmy Zde stru?ně uve?te své zájmy a zp?sob trávení volného ?asu. Nezabíhejte do zbyte?nych podrobností. 7. podpis ?ivotopis na závěr vlastnoru?ně podepi?te. 8. p?ílohy P?ílohy nejsou povinnou sou?ástí ?ivotopisu, zále?í na po?adavcích zaměstnavatele. K nej?astěji vyskytujícím se p?ílohám pat?í aktuální fotografie nebo kopie doklad? o vzdělání. Je t?eba myslet na to, zejména pokud ?ivotopis odesíláte mailem, ?e ne v?ichni pou?íváme stejné u?ivatelské programy a stejny software. Nepou?ívejte neobvykly typ písma, neobvyklé programy ?i formu. Vět?ina zaměstnavatel? po?aduje k ?ivotopisu i pr?vodní dopis. V něm ur?itě uvádějte datum a název tisku pop?ípadě internetového portálu, ve kterém jste nabídku na?li.
   58

   Komentá?e / diskuse

   Han?a: Jak to chodí na pohovoru, jak napsat ?ivotopis a jak hledat práci? (03.09.14 04:44)

   Ahoj, man?el hledá aktuálně práci, posílá ?ivotopisy na v?echny strany, na internetu hledal rady o v?em, co s tím souviselo - jak vylep?it ?ivotopis, co ?íkat, jak se chovat a tak. Zajímavy ?lánek o tom, jak to dneska chodí u zaměstnavatel? na?el tady: http://www.erada.cz/?cat=313 . Je to asi pravda, myslím, ?e tak nějak to opravdu dneska chodí. Odtamtud má i nau?ené, co a jak ?íkat a napsal podle toho i sv?j nejlep?í ?ivotopis. (reagovat)


   Vá? komentá?:    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测