<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaZaměstnáníNabídky

   Zaměstnání - Nabídky

    

   Laboratorní technik/techni?ka

   Typ práce: hlavní pracovní poměr

   Tajemník P?írodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje vyběrové ?ízení pro pracovi?tě vyzkumného centra RECETOX na obsazení místa?Laboratorní technik/techni?ka

   RECETOX?je ústavem P?írodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, ktery realizuje vyzkum, vyvoj, vyuku a expertní ?innost v oblasti zne?i?tění prost?edí toxickymi látkami a zkoumání jejich vlivu na ?lověka a zdraví. Více o RECETOX na www.recetox.muni.cz

   Na pozici budete sou?ástí tymu vyzkumné skupiny P?dní environmentální chemie a toxikologie doc. Hofmana?? (https://www.recetox.muni.cz/vyzkum/lide/prof-jakub-hofman)

   Náplní Va?í práce u nás bude zejména

   • ?Management a správa 3-4 laborato?í? - zaji?tění vybavení, zásobování a skladování; bezpe?nost a ergonomika; pro?kolování u?ivatel? laborato?í (student?, host? ?i koleg?), ad.;
   • Komplexní odpovědnost za svě?ené laboratorní p?ístroje a práce s nimi ?- evidence a pro?kolování u?ivatel?, ?e?ení závad, ad. (nap?. extraktory, multimetry, automatické pipety, plynovy chromatograf, flow injection analysis a dal?í);
   • Pé?e o chovy pokusnych organism? (?í?aly, chvostoskoci, roupice, hlístice, ad.);
   • Praktická znalost základních metod (zpracování vzork?, extrakce vzork?, testy ekotoxicity ad.);
   • Zpracovávání zadanych rutinních laboratorních postup? a vzork?.

   O?ekáváme od Vás

   • Minimálně bakalá?ské vzdělání v oboru p?írodních věd;
   • P?edchozí zku?enost s prací v laborato?i a s?bě?nymi laboratorními p?ístroji;
   • Schopnost bezproblémové komunikace v?AJ;
   • Samostatnost, v?ímavost, pe?livost a zodpovědny p?ístup, schopnost zorganizovat práci na více úkolech najednou, tymového ducha a ochotu podporovat druhé.

   Nabízíme Vám

   • Zajímavou a zodpovědnou práci na ?pi?kovém vědeckém pracovi?ti;
   • Motivující mzdové a pracovní podmínky;
   • Mo?nost vzdělávat se a ú?astnit se vědeckych konferencí;
   • Mo?nost spolupráce se zahrani?ními tymy;
   • Mo?nost krátkodobych zahrani?ních stá?í;
   • Zapojení do multioborového tymu;
   • Zázemí vyznamné instituce a p?edního vědeckého pracovi?tě;
   • Zaměstnanecké benefity: 6 tydn? dovolené, flexibilní pracovní doba, p?íspěvek na stravování, p?íspěvek na penzijní p?ipoji?tění, odměna p?i pracovním vyro?í , zvyhodněny zaměstnanecky program Vodafone, káva na pracovi?ti zdarma, slevy v?kině Scala a univerzitních knihovnách ad.

   P?edpokládany nástup: dohodou

   ?Zaujala Vás pozice?

   Sv?j strukturovany ?ivotopis v?etně krátkého motiva?ního dopisu zasílejte vyplněním

   e-p?ihlá?ky MU na: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/54932.

   Pokud nevyplníte e-p?ihlá?ku správně, Vá? ?ivotopis se k?nám nedostane. V?p?ípadě problém? s?vyplněním e-p?ihlá?ky ?i pochybností o správném jejím odeslání zasílejte p?ihlá?ení p?ímo na kontaktní osobu.

   Jana Vi?arová, DiS., HR-RCX@recetox.muni.cz

   Uzavírka p?ihlá?ek: 25.5.2020

   Po?et obsazovanych míst: 1

   Kontaktní osoba:
   Jana Vi?arová, DiS.

   E-mail:
   HR-RCX@recetox.muni.cz

   Vlo?eno: 3.5.2020

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测