<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaO nás

   O nás

    

   Mise Gate2Biotech

   Gate2Biotech je portál, ktery spojuje biotechnologickou komunitu ve?st?ední Evropě. Mapuje v?e nové v?oboru biotechnologií.

   Díky portálu mohou firmy podnikající v?oboru vyhledat jednoduchym zp?sobem vyzkumná pracovi?tě a?dal?í partnery pro ?e?ení technologickych problém?, s?nimi? se potykají a?také zde mohou prezentovat nabídku svych slu?eb potenciálním partner?m z??eska i?zahrani?í.

   Portál Gate2Biotech slou?í jak most propojující vědeckovyzkumny sektor a?sektor komer?ní. Za?leňuje ú?ady a?podp?rné organizace zamě?ené na podporu transferu inovativních technologií do jednotné komunika?ní platformy ?eskych a?světovych biotechnologií.

   Jako zprost?edkovatel informací poutá pozornost k?oblasti biotechnologií a?podpo?e jejich aplikací a?transferu do praxe.

   Zároveň funguje jako nástroj k?motivaci nepodnikatelské odborné ve?ejnosti (zejm. vědc? a?student?) směrem k?inova?nímu podnikání ?i aplikovanému vyzkumu.


   Portál Gate2Biotech je rozdělen do sekcí věnovanych:

   • ?eskym biotechnologickym firmám
   • ?eskym vyzkumnym institucím a?projekt?m v?oblasti biotechnologií
   • Potenciálním a? sou?asnym podnikatel?m v?oblasti biotechnologií
   • Potenciálním investor?m do ?eskych biotechnologií
   • Vzdělávání, kurz?m, rozvoji lidskych zdroj? a?pracovním p?íle?itostem
   • Sou?asnym novinkám na poli biotechnologií se zamě?ením na ?eskou republiku


   Gate2Biotech definuje pojem biotechnologie následovně:

   "Biotechnologie je jakákoli technologie, která vyu?ívá biologické systémy, ?ivé organizmy nebo jejich ?ásti k ur?ité vyrobě nebo jejich p?eměně ?i jinému specifickému pou?ití."

   Biotechnologické disciplíny lze klasifikovat podle r?znych kategorií. Poměrně bě?ná je klasifikace na základě oblasti ve které je pou?it vysledny biotechnologicky produkt. Rozli?uje se tak:

   ?ervená biotechnologie
   biotechnologie vyu?ívaná v léka?ství a farmacii. P?íkladem mohou byt uvedené bakterie produkující antibiotika nebo lidsky insulin ?i rekombinantní adenoviry pou?ívané v genové terapii.
   Bílá biotechnologie (?asto rovně? ?edá)
   biotechnologie aplikovaná p?i pr?myslové vyrobě chemickych látek. Vyhodou pou?ití ?ivych organism? nebo enzym? v pr?myslové vyrobě je vět?inou lep?í ekonomie vyroby a prospěch pro ?ivotní prost?edí v podobě men?ího mno?ství odpadu.
   Zelená biotechnologie
   biotechnologie pou?ívaná v zemědělství. P?íkladem mohou byt bakteriální kmeny pou?ívané ke kompostování nebo uvedené transgenní plodiny.

   Zdroj: www.wikipedia.com


    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测