<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaNovinky z ?eskych biotechnologiíOdhalení nádor? tlustého st?eva z krve? Pom??e nová...

   Odhalení nádor? tlustého st?eva z krve? Pom??e nová diagnostika

   Datum: 28.2.2020 

   MUNI?spolu s?Masarykovym onkologickym ústavem a?firmou?BioVendor?podepsala licen?ní smlouvu na patentovanou diagnostickou sadu, kterou vyvinul tym?Ond?eje Slabého?z institutu CEITEC MU. Do dvou let m??e byt testovací souprava k?dispozici léka??m.

   Ond?ej Slaby

   Nová diagnostická metoda pro kolorektální karcinom, tedy nádory tlustého st?eva a?kone?níku, umo?ní v?as diagnostikovat a?také sledovat vyvoj tohoto onemocnění jen ze vzorku krve, co? m??e byt pro diagnostiku a?lé?bu pacient? trpících touto chorobou klí?ová změna.

   Kolorektální karcinom momentálně pat?í v??esku mezi nej?astěj?í typy nádorovych onemocnění a?země se dlouhodobě pohybuje na ?pici těch s?nejvy??ím vyskytem této nemoci. Ka?doro?ně je v?tuzemsku diagnostikováno na osm tisíc novych p?ípad? a?témě? ?ty?i tisíce lidí ro?ně na tuto nemoc umírají.

   I proto v??esku funguje rozsáhly screeningovy program, ktery u?lidí nad 50 let pravidelně ově?uje, zda se u?nich tento nádor ?i p?ednádorové formy nemoci, takzvané prekancerózy, neobjevily. Díky odstranění prekanceróz se poda?ilo v?minulych letech sní?it po?ty novych p?ípad? kolorektálního karcinomu. Podle Ond?eje Slabého se bohu?el p?íli? neda?í navy?it po?et pacient? zachycenych se zhoubnym nádorem v??asném stádiu. Neda?í se také docílit pot?ebného zapojení osob do screeningu, kterého se ú?astní stále jen asi t?icet procent cílové populace.

   Jedním z?d?vod? pro? lidé nespolupracují a?nedělají si základní test na okultní, tedy skryté krvácení do stolice, je obecny odpor k?jakémukoliv nakládání se stolicí. Navíc nádory, které se takto projevují, jsou ji? ?asto v?pokro?ilém stádiu. Druhym d?vodem je fakt, ?e p?i pozitivním testu následuje kolonoskopie, co? je nep?íjemné vy?et?ení a?v ?adě p?ípad? kon?í bez nálezu, co? m??e odrazovat od dal?ího preventivního vy?et?ení.

   ?Pokud bychom uměli rozpoznat ?asná stádia této choroby z?krve, a?umo?nili tak její v?asny záchyt, mohli bychom pomoci více pacient?m, proto?e kolorektální karcinom v?této fázi je plně vylé?itelny,“ uvedl Slaby s?tím, ?e kolonoskopie bude v?dy základní diagnostickou metodou pro toto onemocnění. Test by v?ak mohl v?budoucnu umo?nit sní?ení po?tu pacient?, u?nich se preventivně toto vy?et?ení provádí.

   Prototyp diagnostické sady. Kredit: CEITEC.Právě proto se ve své vědecké práci zamě?il na hledání takové mo?nosti, a?byl úspě?ny. Základem nové diagnostické metody je sledování hladin několika takzvanych cirkulujících mikroRNA, které se do krve pacienta dostávají z?nádorové tkáně. Metoda umí z?malého vzorku krve citlivě rozli?it, zda má ?lověk kolorektální karcinom, ?i nikoliv, umo?ňuje v?as rozpoznat návrat choroby a?také p?edpovědět naději pacienta na dlouhodobé p?e?ití.

   Stopování rakoviny

   Hledání méně invazivních diagnostickych metod u?nádor? tlustého st?eva p?ivedlo Ond?eje Slabého u? v?doktorském studium k?biomarker?m, tedy molekulám, jejich? p?ítomnost v?těle je charakteristická pro konkrétní onemocnění. Doká?e odrá?et jeho biologické, ale i?klinické vlastnosti, jako je prognóza nebo odpově? na lé?bu.

   Slaby se zamě?il na zkoumání krátkych molekul nekódující ribonukleové kyseliny (RNA). Po dokon?ení projektu sekvenace lidského genomu se toti? ukázalo, ?e pouze jeho velmi malá ?ást obsahuje geny, které kódují bílkoviny. P?evá?ná ?ást genomu se p?episuje do podoby molekul RNA, které nemají schopnost tvo?it bílkoviny, jsou tedy nekódující, ale mají ?adu regula?ních funkcí, které jsou mimo jiné vyznamné i?pro biologii nádorové buňky. Později vědci p?i?li také na to, ?e některé typy těchto nekódujících RNA vyu?ívají buňky pro vzájemnou komunikaci a?ovlivňování. Typickym p?íkladem takovych molekul jsou mikroRNA, které mohou buňky aktivně vylu?ovat do okolí.

   S jejich pomocí mezi sebou komunikují i?ty uvnit? nádoru. Nádor toti? není jen shluk nádorovych buněk, ale komplexní tkáň obsahující i?r?zné typy buněk podp?rnych v?etně cévního zásobení, kudy se mikroRNA dostávají do krevního oběhu. ?Právě proto m??eme z?krve zjistit, zda v?těle nádor je a?p?ípadně jaké má vlastnosti,“ p?iblí?il diagnosticky vyznam těchto molekul Slaby.

   Pomohl technologicky boom

   Práci na nové diagnostické sadě odstartoval p?ed osmi lety grant ministerstva zdravotnictví. ?Velky posun pro nás znamenal p?edev?ím technologicky vyvoj v?oblasti sekvenování nukleovych kyselin, konkrétně metoda sekvenování nové generace. Díky jejímu pou?ití jsme mohli jednodu?e najít mikroRNA, které jsou typické právě pro kolorektální karcinom,“ vysvětlil Slaby. Nové technologie toti? vědc?m umo?nily p?e?íst v?echny krátké molekuly RNA p?ítomné v?nádorové tkáni a?v tělních tekutinách, jako je t?eba krevní sérum.

   Aby nalezli mikroRNA, které odrá?ejí p?ítomnost a?p?ípadně i?vlastnosti národového onemocnění, museli porovnat jejich celkové profily v?krvi nemocnych a?zdravych lidí, k??emu? pou?ili právě technologie sekvenování nové generace. Takto objevili několik desítek kandidátních molekul, které se vyskytovaly pouze v?krevních vzorcích pacient?. Po dal?ích testech na vzorcích od více ne? 900 zdravych i?nemocnych lidí vybrali ?ty?i mikroRNA a?z nich vytvo?ili takzvané diagnostické skóre, které si nechali patentovat. Jde o?matematicky vzorec zalo?eny na kombinaci hladin těchto molekul v?krevním séru, jeho? vysledná hodnota odrá?í p?ítomnost choroby.

   ?Diagnostické skóre jsme pak otestovali na zaslepeném souboru vzork?, u?kterého jsme dokázali velmi citlivě odli?it nemocné a?zdravé jedince. Ově?ili jsme také, ?e hodnoty na?eho skóre vyrazně klesají po chirurgickém odstranění nádoru i?po úspě?né onkologické lé?bě, a?dá se tedy vyu?ít i?pro sledování odezvy pacienta na lé?bu, p?ípadně pro jeho sledování s?cílem ?asného záchytu návratu onemocnění,“ uvedl Slaby s?tím, ?e navíc doká?ou z?hodnoty diagnostického skóre p?edpovídat t?íleté p?e?ití, a?to nezávisle na klinickém stádiu nemoci, co? m??e poslou?it pro vytvá?ení individuálního lé?ebného plánu.

   Spolupráce s?pr?myslem

   Vědci si nechali novou diagnostickou metodu patentovat a?za?ali na jejím dal?ím vyvoji spolupracovat s?biotechnologickou spole?ností BioVendor. Ta vyzkumníky kontaktovala sama. ?Věnujeme se dlouhodobě hledání novych biomarker? pro diagnostiku nebo lé?bu. Asi p?ed ?ty?mi lety jsme získali licenci na metodu, která umí rozpoznat mikroRNA za pomoci monoklonální protilátky, a?chtěli jsme její vyu?ití konzultovat s?profesorem Slabym, ktery s?těmito molekulami pracoval mezi prvními v??esku. Zrovna dokon?oval diagnosticky panel na kolorektální karcinom, a?tak se na?e zájmy protnuly,“ popsala za?átek spolupráce ?editelka divize vyzkumu a?vyvoje BioVendoru Martina Hlo?ánková.

   Firma si nejd?íve ve vlastní studii ově?ila, ?e diagnostická metoda skute?ně funguje a?má tedy smysl ji dál rozvíjet. ?Za?ali jsme to dělat proto, ?e kdy? jsme d?íve získávali licence na biomarkery, tak jen asi u?deseti procent z?nich se poda?ilo ově?it vysledky publikovanych studií,“ podotkla Hlo?ánková. Díky následující intenzivní spolupráci s?vědci na dal?ím vyvoji pak spole?nost na p?elomu roku podepsala licen?ní smlouvu na vyu?ití patentované sady.

   Na vyjednání podmínek licen?ní smlouvy se podílelo?Centrum pro transfer technologií MU.??Kromě jednorázového licen?ního poplatku nám?BioVendor?uhradí náklady na patentovou ochranu a?v budoucnu, a? se vyrobek dostane na trh, budeme mít?nárok i?na podíl z?vynos? z?prodeje,“?p?iblí?ila parametry smlouvy?Jana Daňková,?business mana?erka?centra.?

   Práce ale není zdaleka u?konce. Musí se je?tě doladit r?zné systémy a?parametry diagnostiky pot?ebné pro její zavedení do bě?né praxe a?musí se nachystat technologicky postup vyroby, co? zabere zhruba p?l roku. Pak je je?tě pot?eba provést klinickou validaci, která je plánována na skupině pacient? s?dědi?nymi formami kolorektálního karcinomu, které tvo?í asi patnáct procent v?ech p?ípad?.

   Slaby vě?í, ?e do dvou let u? budou mít léka?i pe?ující o?pacienty s?nádory tlustého st?eva novou diagnostickou metodu k?dispozici. V?budoucnu on i?firma doufají, ?e se jim poda?í vytvo?it takovou variantu testu, která by se dala vyu?ít také ve screeningu, co? by mohlo je?tě zvy?it po?et zachycenych p?ípad? s??asnym stádiem nemoci.

   Autor: Ema Wiesnerová

   Foto:?Jitka Jan?

   Zdroj: Magazín M

   P?evzato z:


   52

   Komentá?e / diskuse


   Vá? komentá?:    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测