<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaO násPartne?i

   Partne?i

   Datum: 26.3.2012 

   Ceitec Cluster

   CEITEC Cluster - bioinformatics byl zalo?en v zá?í 2006 po mapovací fázi, která probíhala od ledna do ?ervence 2006. V listopadu 2006 na základě rozhodnutí komise Ministerstva pr?myslu a obchodu obdr?el dotaci na rozvoj klastru z Opera?ního programu pr?mysl a podnikání (OPPP).
   Doba trvání projektu je do ?ervna 2008. Celkovy rozsah projektu je 13,9 mil. korun p?i?em? vy?e dotace je p?ibli?ně 70% z uznatelnych náklad? tj. 9 mil. korun.


   Biotrin

    http://www.biotrin.cz/enpages/index.htm

   BIOTRIN je nezisková organizace vytvo?ená vědeckymi pracovníky pro ?í?ení informací o moderních biotechnologiích.

   Cílem a posláním sdru?ení je v?emi dostupnymi formami p?ispívat k rozvoji vzdělání, zvlá?tě poskytováním informací o vědeckém vyzkumu a dal?ích poznatcích z oblasti moderních biotechnologií zejména v souvislosti s geneticky modifikovanymi organismy a to laické i odborné ve?ejnosti, orgán?m státní správy, institucím, spole?nostem a dal?ím subjekt?m za ú?elem zvy?ování vzdělanosti a ?í?ení vědeckych poznatk? v souladu s celosvětovymi trendy.


   Biotechnologická spole?nost

   Kredit: BTS

   Biotechnologická spole?nost je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdru?ující v?echny zájemce o biotechnologie, v?etně vyzkumnych pracovník?, pracovník? r?znych institucí, vyrobc? a distributor? biotechnologickych produkt?. ?lenství je individuální i institucionální. Vítání jsou té? partne?i spolupracující na dohodnutych spole?nych aktivitách. Spole?nost vytvá?í prostor pro odborné kontakty, vyměnu zku?eností, konzultace a expertizy. Sna?í se informovat ve?ejnost o problematice biotechnologií a organizuje r?zné formy vyukové i odborné ?innosti (seminá?e, kurzy, symposia aj.) Spolupracuje s ostatními vědeckymi a technickymi spole?nostmi a je zakládajícím ?lenem ?eského svazu vědecko-technickych spole?ností (www.csvts.cz), ktery je v sou?asnosti st?e?ní organizací 89 nezávislych spole?ností. Biotechnologická spole?nost organizovala ?adu mezinárodních symposií od svého zalo?ení v r. 1990. Po celou tuto dobu spole?nost vydává sv?j bulletin s názvem Bioprospect (ke sta?ení na http://bts.vscht.cz), ktery je distribuován v?em ?len?m spole?nosti a vyznamnym knihovnám v ?eské republice. Biotechnologická spole?nost je take ?lenem Evropské biotechnologické federace (European Federation of Biotechnology,?www.efb-central.org.


   CzechInvest

   Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní p?íspěvková organizace pod?ízená Ministerstvu pr?myslu a obchodu ?R, která posiluje konkurenceschopnost ?eské ekonomiky prost?ednictvím podpory malych a st?edních podnikatel?, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahrani?ních investic z oblasti vyroby, strategickych slu?eb a technologickych center.

   V rámci zjednodu?ení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zast?e?uje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském pr?myslu, a to jak z prost?edk? EU, tak ze státního rozpo?tu. CzechInvest dále propaguje ?eskou republiku v zahrani?í jako lokalitu vhodnou pro umis?ování mobilních investic, je vyhradní organizací, která smí nad?ízenym orgán?m p?edkládat ?ádosti o investi?ní pobídky, a podporuje ?eské firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelskych ?etězc? nadnárodních spole?ností. Prost?ednictvím svych slu?eb a rozvojovych program? tak CzechInvest p?ispívá k rozvoji domácích firem, ?eskych a zahrani?ních investor? i celkového podnikatelského prost?edí.


   CzechBio

   Czech Bio

   CzechBio - asociace biotechnologickych spole?ností ?R, z.s.p.o. vznikla 18. prosince 2008 jako národní asociace sdru?ující 20 privátních spole?ností a jednu akademickou instituci aktivní v?oblasti biotechnologií. V?pr?běhu let se poda?ilo rozvíjet ?innost sdru?ení tak, ?e do poloviny roku 2011 se ?lenská základna roz?í?ila na 33 ?len?.

   Asociace CzechBio se sna?í naplňovat své dlouhodobé cíle a v?sou?asnosti nabízí svym ?len?m ?adu aktivit jako je dotovaná ú?ast na zahrani?ních vystavách a veletrzích, ú?ast na tuzemskych odbornych seminá?ích, pronájem chromatografického UFLC systému za preferen?ní ceny a p?edev?ím vytvá?í největ?í platformu v?rámci aplikovanych biotechnologií v?rámci ?eské republiky.


   BioVendor - laboratorní medicína a.s.

   Spole?nost BioVendor – Laboratorní medicína a.s. vyrábí a distribuuje prost?ednictvím svych t?í divizí zdravotnické vybavení a produkty medicínského vyzkumu, a to jak na ?eském, tak zahrani?ním trhu. Také úzce spolupracuje se spole?ností Siemens Medical Solutions Diagnostics, celosvětově uznávanym dodavatelem imuno-diagostickych systém?. Vysoky standard slu?eb zákaznické podpory v?etně ?kolení a poradenství je pro nás samoz?ejmostí.


   May Consulting, s.r.o.

   Personální agentura May Consulting, s.r.o. na ?eském trhu p?sobí od roku 2002 a svym know-how navazuje na dvacetiletou praxi p?vodní spole?nosti z Velké Británie. Poskytuje kompletní servis v oblasti náboru a vyběru zaměstnanc?, a to v oborech vyroba a stavebnictví, IT a telekomunikace, finance a obchod a marketing. Mezi její klienty pat?í presti?ní ?eské i zahrani?ní spole?nosti. Profesionální poradenství je základem práce spole?nosti a odrazem velmi dobré orientace v po?adavcích pracovního trhu.

   Zamě?uje se i na potenciál mladych absolvent?, kterym je svymi dlouhodobymi zku?enostmi p?ipravena pomoci vybrat si z ?iroké nabídky zaměstnání. Dle Book of Lists 2007 se May Consulting, s.r.o. ji? tradi?ně za?azuje mezi deset nejlep?ích ve svém oboru. Podporuje aktivní ?lenství v ?eské spole?nosti pro rozvoj lidskych zdroj? a v Klubu personalist?.?


   Horton International Czech s.r.o. a Dittmann Consulting

   Rozvoj technologií ovlivňuje podnikatelské prost?edí a p?iná?í změny v oblasti práce a profesní ?innosti. Roste poptávka po odbornících s vysokymi a specializovanymi znalostmi. Firmy vkládají nemalé peníze do vzdělávání zaměstnanc? a v konkuren?ním prost?edí se sna?í udr?et a rozvíjet kvalitní personál .
   Tym pracovník? Dittmann Consulting s.r.o. a dce?inné spole?nosti Horton International Czech s.r.o. Vám pom??e orientovat se na trhu práce, najít kvalifikované pracovníky a efektivně investovat do rozvoje klí?ovych lidí ve Va?í spole?nosti, získat konkuren?ní vyhodu na trhu.


   ?

   Rádi bychom Vám pomohli p?i ?e?ení Va?ich pot?eb s ohledem na jejich sou?asny i budoucí vyvoj. Nabízíme Vám komplexní slu?by v personální práci, zále?í nám na etickém a profesionálním p?ístupu.

   V ?eské republice jsou na?e pracovi?tě situována v Praze, pro Moravu v Olomouci. Skupina Horton International dále p?sobí v témě? 40 zemích celého světa. Budeme potě?ení, pokud se nás obrátíte a budeme pro Vás partnerem p?i realizaci krok? smě?ující k Va?emu rozvoji.


   ANF DATA

   ?

   ANF DATA spol. s r.o. nabízí komplexní po?íta?ové slu?by (projekty softwarovych ?e?ení, systémová integrace, systémovy support, dodávky hardwaru, poradenství, ?koleni) tak, aby byla pro zákazníky kompetentním partnerem v oblasti informatiky a firemní organizace. Firma je v ?eské republice zamě?ena p?edev?ím na obchodní spole?nosti, peně?ní instituce a státní ú?ady. Do zahrani?í dodává p?edev?ím software pro datovou komunikaci. Mezi zákazníky firmy pat?í mnoho renomovanych firem v ?eské republice i v zahrani?í.


   ?EKIA

   ?eská kapitálová informa?ní agentura, a.s. (?EKIA) je p?ední tuzemsky poskytovatel databází firem a ekonomickych informací. Za více ne? deset let existence se její p?sobení vyprofilovalo do pestré nabídky informa?ních produkt? a slu?eb s p?idanou hodnotou. Orientuje se zejména na získávání hospodá?skych informací o ?eskych podnicích a jejich poskytování prost?ednictvím informa?ních technologií, ?ím? pokryvá pot?eby stále více ?ádaného podnikového a konkuren?ního zpravodajství (Business and Competitive Intelligence). Kromě firemní databáze MAGNUS vytvá?í sektorové analyzy, provozuje zpravodajsky server iPOINT (www.ipoint.cz) zamě?eny na oblast investování a p?sobí v oblasti finan?ního vzdělávání.

   ?EKIA je ve vlastnictví spole?nosti Bisnode.


   ?SOB

   ?SOB p?sobí na dvou národních trzích - ?eském a slovenském. Jsme největ?í bankou ve st?ední Evropě (mě?eno celkovou hodnotou aktiv) a p?ední poradenskou bankou zamě?enou na správu aktiv v ?eské republice.

   Na?í vizí je byt vedoucí bankopoji??ovací skupinou na ?eském trhu, vybudovanou na vyznamné a stabilní retailové fran?íze. Na?ím cílem je efektivně poskytovat finan?ní slu?by svym klient?m podle jejich pot?eb a s vyu?itím své sou?asné pozice zaji??ovat rostoucí a udr?itelny vynos svym akcioná??m. Chceme si udr?et svou nyněj?í silnou pozici i v segmentu korporátních klient? a na finan?ních trzích.


   Mediální partne?i

   Inovace.cz

   - centralizuje p?ístup ke v?em informacím souvisejících s problematikou inovací v ?eské republice

   - je centrální ?eskou platformou pro vzájemné kontaktování a komunikaci v?ech subjekt? se vztahem k inovacím a inova?nímu podnikání

   - je praktickym pr?vodcem nejen v za?átcích podnikání, ale také v procesech inova?ního podnikání?


   ?Science Week


   ?


   ?esky rozhlas Leonardo

   ?esky rozhlas Leonardo je digitální a internetová stanice zamě?ená na popularizaci vědy, techniky, p?írody, historie a medicíny. V na?em programu najdete diskuse na aktuální témata, rozhovory s osobnostmi ?eské vědy, specializované magazíny i hudební po?ad. Ka?dy v?ední den nabízíme p?ehled aktuálního dění. Kromě toho p?ebíráme to nejlep?í z ostatních stanic ?eského rozhlasu.


   Medical Tribune

   Nakladatelství Medical Tribune CZ, s. r. o. vzniklo v roce 2001 z p?vodního Mezinárodního medicínského nakladatelství zalo?eného v Praze v roce 1999.
   Dnes je Medical Tribune CZ, s. r. o. sou?ástí jednoho z p?edních německych nakladatelskych dom? Süddeutsche Verlag a jeho dce?iné spole?nosti Medical Tribune Group. Ji? několik desetiletí rozvíjí Medical Tribune Group svou ?innost - v ?ele s vydáváním tydeníku Medical Tribune - v Německu, Rakousku, ?vycarsku a Japonsku, v posledních letech i v Polsku, Ma?arsku a ?eské republice. Medical Tribune CZ, s. r. o. se specializuje p?edev?ím na vydávání odbornych léka?skych ?asopis? a postupně i monografií, jako? i eduka?ních materiál? pro léka?e i pacienty.


   Stalose.cz


    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测