<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segmentPr?myslová biotechnolgie

   Pr?myslová biotechnolgie

    

   Podrobněj?í dělení segmentu:

   Pr?myslová biotechnologie zahrnuje praxi vyu?ívání buněk k vyrobě produkt? u?ite?nych v pr?myslu. Enzym je protein, ktery katalyzuje nebo urychluje chemickou reakci.

   Hlavní vyhodou enzym? ve srovnání s dal?ími katalyzátory je jejich sterio- regio- a chemoselektivita a specifita. Biotechnologické procesy mohou mít potenciál v produkci energie, zvlá?tě pak v náhradě obnovitelnych rostlinnych biomas vyu?ívanych jako zdroj potravy, To bude záviset na schopnosti enzym? degradovat celulózu rostlinné biomasy a na vytvo?ení metod, jak recyklovat nebo likvidovat spot?ebovanou biomasu.
   V biotechnologii chemického a farmaceutického pr?myslu se hojně vyu?ívá fermenta?ních pochod?, biotransformace perkurzor? a biosyntéza lé?iv rekombinantními organismy. P?íklady fermentace a biotransformace, které se provádí v pr?myslovém mě?ítku jsou produkce aminokyselin, lé?iv a jejich prekurzor?, potravin a kosmetiky, agrochemikálií a rozli?nych dal?ích chemikálií. Biotechnologické procesy se pou?ívají témě? exkluzivně k syntéze speciálních jemnych chemikálií vysoké hodnoty pro asymetrickou syntézu chirálních látek.
   V nápojovém a potravinovém pr?myslu se biotechnologie ji? ?iroce vyu?ívá, a to p?edev?ím v krocích, které vy?adují enzymy a mikroorganismy. To zahrnuje zejména pr?mysl mlé?nych vyrobk?, produkci syrovych uzenin, pe?ení, vyrobu alkoholickych nápoj?, p?ídavk? do potravin jako nap?. vitamíny, aminokyseliny ?i organické kyseliny a p?ípravu enzym?. Navíc se biotechnologie uplatňuje stále více v analyze potravin. Tradi?ně se k produkci enzym? vyu?ívají bakterie, kvasinky a houby. Aplikace biotechnologickych proces? si získává celosvětovou pozornost i v papírenském pr?myslu. Ve vět?ině p?ípad? se aplikují kombinace biotechnologie, chemickych a fyzikálních postup?. D?le?ité p?íklady zahrnují nap?. následující: biopulpace d?evěnych hoblin (pomocí hub), vylep?ování odvodňovacích vlastností, odbarvování.

   V textilním pr?myslu se biotechnologické postupy mohou aplikovat na následující procesy: p?edmyvání látek, srá?ení ?krobu, bio-barvení p?i zpracování denimovych látek, zlep?ování fixace barvy ve vláknech, modifikace povrchu dal?ích vymyvatelnych produkt?. Potenciál pro aplikaci biotechnologie v ko?edělném oboru spo?ívá v enzymatickém odstranění chlup?, konverzi odpadních látek z produkce k??e na látky, které lze vyu?ít je?tě dále.

   Záznamy v databázi k segmentu Pr?myslová biotechnolgie:

   Firmy (), Vyzkumná pracovi?tě (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé slu?eb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), ?asopisy (), Legislativa (), ?eské události (), Zahrani?ní události ()

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测