<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaInformujeme Vás - doporu?ujemeReakce spot?ebitel? v USA na ozna?ování produkt? jako GMO...

   Reakce spot?ebitel? v USA na ozna?ování produkt? jako GMO

   Datum: 28.2.2020 

   Od doby, kdy v USA vznikl novy federální zákon o povinném ozna?ování produkt?, které obsahují GMO (geneticky modifikovany organismus), jsou dopady tohoto zákona velmi diskutovanym tématem. Federální zákon o ozna?ování GM potravin vstoupí v platnost 1. ledna 2022. V souvislosti s tímto zákonem by se obchodníci na novou situaci na trhu rádi p?ipravili a zajímá je, jak budou zákazníci reagovat nejen na takto ozna?ené potraviny, ale paralelně i na potraviny ozna?ené jako "non-GMO" (neobsahující GMO) nebo neozna?ené.

   Kredit: Calliope/Flickr/Wikimedia Commons.Vědecky tym z Cornell University ve Spojenych státech americkych?proto p?i?el s vyzkumem, kdy pozoroval nákupní preference u 1300 spot?ebitel?. Zákazník?m byly postupně nabízeny?v r?zném po?adí ovoce a zelenina, které nesly ozna?ení?"GMO",?"non-GMO" a nebo byly bez ozna?ení.

   Pokud byly zákazníkovi nabídnuty?nejd?íve ovoce a zelenina s ozna?ením "GMO", zvy?ila se poptávka po neozna?eném ovoci a zelenině. Vědci toto chování p?edpokládali.

   P?ekvapujícím zji?těním?ale bylo, ?e pokud se zákazník?m nabídly?nejprve?ovoce a zelenina ozna?ené jako "non-GMO", pak se poptávka po zcela neozna?enych produktech nijak nezměnila. To znamená, ?e produkty?ozna?ené?jako "ne-GMO" nejsou na trhu nijak up?ednostňovány p?ed zbo?ím bez ozna?ení. P?vodní hypotéza vědc? z Cornell University byla opa?ná, jeliko? vycházeli z historickych zku?eností na trhu s mlékem.

   V roce 1990 za?ali ameri?tí producenti mléka?pou?ívat r?stovy hormon u dojnic (rekombinantní hovězí somatotropin - rBST) pro zvy?ení produkce mléka. Brzy na to zákazníci za?ali vyhledávat mléko vyprodukované bez rBST. Mlékárny následně zavedly ozna?ování mléka jako "milk free from rBST" (mléko bez pou?ití rBST) a obchody zaznamenaly zna?ny pokles prodeje mléka bez jakéhokoliv ozna?ení. Zákazníci automaticky p?edpokládali, ?e neozna?ené mléko bylo vyrobeno za pomoci?rBST.

   Stejné závěry p?edpokládali vědci u GMO v souvislosti s neozna?enou zeleninou a ovocem, co? se nakonec nepotvrdilo. Dal?í podrobnosti ke studii naleznete v ?asopise PLOS One nebo se o ní m??ete více dozvědět na stránkách Cornell University.

   Zdroj:

   http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17825

   https://news.cornell.edu/stories/2019/10/fresh-produce-earns-halo-effect-under-new-gmo-labeling-laws

   P?evzato z:


   73

   Komentá?e / diskuse


   Vá? komentá?:    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测