<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segmentRostlinné biotechnologie

   Rostlinné biotechnologie

    

   Podrobněj?í dělení segmentu:

   Tato sekce se tyká: zemědělství, pěstování a rozmno?ování rostlin, úrody, buněk, genomického mapování, genetické modifikace, DNA

   Biotechnologie rostlin v nej?ir?ím smyslu zahrnuje celou ?adu biologickych, chemickych a technickych disciplín za ú?elem vyu?ití rostlinnych organism? v zemědělskych a pr?myslovych procesech.

   Nejvíce z?ejmym vyu?itím rostlinnych produkt? v tradi?ní biotechnologii bylo jako sou?ást potravy. V pr?běhu minulych staletí se nau?ili pěstitelé vybírat jedlé rostliny s vy??ími vynosy a lep?í kvalitou. Nové a je?tě lep?í druhy se za?aly produkovat, kdy? se tehdej?í farmá?i nau?ili k?í?it rostliny a stali se tak ?lechtiteli. D?íve lidé vyu?ívali rostliny i dal?ími zp?soby, a to zpo?átku jako palivo ?i materiál k vyrobě o?acení. Jak plynul ?as, rostliny na?ly vyu?ití v rostlinnych barvivech k barvení, dále jako ko?ení, bylinky, léky, parfémy, guma, p?íchutě, oleje, vosky a v celé ?adě dal?ích aplikací.

   A?koli existuje obor biotechnologie ji? del?í dobu, a? nyní si za?íná získávat pozornost ve?ejnosti. Tento novy zájem o biotechnologii podnítila p?edev?ím revoluce v molekulární biologii, která proběhla během posledních 30-40 let. Pokroky v technologii DNA umo?nily translokovat geny mezi zcela odli?nymi organismy a tím vytvá?et nové kombinace vlastností, které d?íve nebyly v p?írodě mo?né. Tyto pokroky byly zprvu vyvinuty k laboratornímu vyu?ití, kde zp?sobily revoluci v na?ich schopnostech si klást otázky - a dostávat vyznamné odpovědi - ohledně fundamentálních biologickych problém?. V sou?asnosti se v?ak tyto nové technologie vyu?ívají i v pr?myslu, kde mají ohromny ekonomicky potenciál.

   Záznamy v databázi k segmentu Rostlinné biotechnologie:

   Firmy (), Vyzkumná pracovi?tě (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé slu?eb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), ?asopisy (), Legislativa (), ?eské události (), Zahrani?ní události ()

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测