<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaZaměstnáníNabídky

   Zaměstnání - Nabídky

    

   Vyzkumny technik biobanky

   Typ práce: hlavní pracovní poměr

   Tajemník P?írodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje vyběrové ?ízení pro pracovi?tě vyzkumného centra RECETOX na obsazení místa

   Vyzkumny technik biobanky

   RECETOX?je ústavem P?írodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, ktery realizuje vyzkum, vyvoj, vyuku a expertní ?innost v oblasti zne?i?tění prost?edí toxickymi látkami a zkoumání jejich vlivu na ?lověka a zdraví. Více o RECETOX na www.recetox.muni.cz

   Na pozici budete sou?ástí expertního vyzkumného tymu zaji??ujícího správu a provoz nově zbudované Biobanky CELSPAC.

   Náplní Va?í práce bude zejména

   • správa p?ístrojového vybavení biobanky
   • spolupráce na vyvoji plně automatické linky pro zpracování a uskladnění biologického materiálu
   • spolupráce na vyvoji plně automatické linky pro izolaci nukleovych kyselin
   • implementace automatizace do stávajících proces? laborato?e a biobanky
   • obsluha a základní údr?ba plně automatickych systém??(v?etně skladovacího systému chlazeného parami kapalného dusíku)
   • management vzork? biologického materiálu dle standardních opera?ních postup??

   O?ekáváme od Vás

   • V? vzdělání v oboru biomedicínského in?enyrství, biomedicínské techniky, bioinformatiky, biologie, chemie, nebo jiného relevantního technického oboru
   • schopnost pracovat s informa?ními systémy a softwary
   • technická zdatnost, dobré strukturované a procesní my?lení
   • samostatnost v?plánování a plnění cíl? a úkol? ve svě?enych agendách
   • pe?livost a spolehlivost, schopnost tymové práce
   • komunikativní AJ

   Nabízíme

   • Zajímavou a zodpovědnou práci na ?pi?kovém vědeckém pracovi?ti
   • Motivující mzdové a pracovní podmínky
   • Mo?nost vzdělávat se a ú?astnit se vědeckych konferencí
   • Mo?nost spolupráce se zahrani?ními tymy
   • Mo?nost krátkodobych zahrani?ních stá?í
   • Zapojení do multioborového tym
   • Zázemí vyznamné instituce a p?edního vědeckého pracovi?tě
   • Zaměstnanecké benefity: 6 tydn? dovolené, flexibilní pracovní doba, p?íspěvek na stravování, p?íspěvek na penzijní p?ipoji?tění, odměna p?i pracovním vyro?í , zvyhodněny zaměstnanecky program Vodafone, káva na pracovi?ti zdarma, slevy v?kině Scala a univerzitních knihovnách ad.

   P?edpokládany nástup: dohodou

   Zaujala Vás pozice?

   Za?lete nám sv?j strukturovany ?ivotopis v?etně krátkého motiva?ního dopisu.

   Kontaktní osoba: Jana Vi?arová, DiS., RCX-HR@recetox.muni.cz?

   ?ivotopisy budou zpracovávány postupně a vzhledem k?p?ijatym opat?ením bude komunikace probíhat prost?ednictvím el. médií (tel., Skype apod.)

   Uzavírka p?ihlá?ek: 15.4.2020

   Po?et obsazovanych míst: 1

   Kontaktní osoba:
   Jana Vi?arová, DiS.

   E-mail:
   RCX-HR@recetox.muni.cz

   Vlo?eno: 25.3.2020

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测