<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   V této sekci portálu naleznete nabídky a?poptávky zaměstnání. Jsou zde prezentovány jak individuální tak firemní záznamy.

   ?

   Od 1.1.2018 je inzerce pracovních nabídek a poptávek pro firmy zpoplatněna. Pro více informací nás kontaktujte.


   Chystáte se k pracovnímu pohovoru a hledáte recept jak ho zvládnout na jedni?ku? P?e?těte si praktické rady odborník? a zvy?te tak své ?ance získat zaměstnání Va?ich sn?. Bu?te p?ipraveni. Bu?te nejlep?í!

   Hledáte zaměstnání v akademické sfé?e?

   1.?? ?Co hledají zaměstnavatelé u kandidát? a jaká kritéria pou?ívají pro vyběr vědc??

   • Vědecké úspěchy a schopnost pracovat v tymu (DB)
   • Hledáme talenty, o kterych vě?íme, ?e povedou laborato?, která se bude odli?ovat od ostatních, a kte?í p?icházejí s novymi my?lenkami. Seminá?e a p?edev?ím druhé kolo pohovor?, kde se probírá plán laborato?e na několik let dop?edu, jsou mnohem u?ite?něj?í ne? vstupní pohovory ?jeden na jednoho". (JP)
   • Jedinci, kte?í vědí, co chtějí a mají p?edstavu, jak toho dosáhnout. Lidi se ?irokou znalostí a zájmy mimo svou oblast. (BS)
   • Dovednosti a úspěchy, které se ?ekají u dané pozice. Pokud byl ?adatel úspě?ny v p?edchozím zaměstnání, ukazuje to, ?e si povede dob?e i v nové práci. (TK)
   • Skvěly vkus p?i vyběru problém? a oblastí vyzkumu, prokazatelny vědecky talent, samostatnost v my?lení, nad?ení a vytrvalost. (ChV)

   Jak vidíte, vyhodu mají vědci, kte?í doká?í samostatně myslet, mají za sebou rozsáhlé zku?enosti ve vyzkumu a hlavně mají vizi, která p?ekra?uje hranice jejich zamě?ení. D?le?té je vidět ?e?ení problému komplexně, v?etně v?ech mo?nych d?sledk? pro jiná odvětví vědy. Cenní se nová a odvá?ná ?e?ení, p?i?em? vět?ina zaměstnavatel? prahne po lidech s nad?ením, zájmem o práci a vytrvalostí p?i ?e?ení problém?.

   2.??? Nej?astěj?í chyby během pohovor?.

   • Nep?ipravenost na podnětnou diskusi o d?sledcích své práce i práce budoucího zaměstnavatele (DB)
   • Nezájem o práci zaměstnavatele (JP)
   • Neschopnost ocenit ná? vlastní vyzkum a definovat jak zapadnou do práce potencionálních koleg?. (BS)
   • Neodsuzujte program, dokud o něm nemáte v?echny pot?ebné informace. Nap?íklad ?íkat, ?e cely systém je nefunk?ní a ?e byste udělali zásadní změny, aby fungoval, není p?ijímáno dob?e. Také nikdy nevyjmenovávejte věci, které byste nikdy nedělali. (TK)
   • Neschopnost srozumitelně vysvětlit p?edchozí vyzkum a jeho d?le?itost. (ChV)

   Vyvarujte se vyjmenovávat věci, které byste nikdy nedělali. Pokud práci nechcete, nemusíte ji p?ijmout, ale nikdy se nepokou?ejte její náplň upravovat podmínkami jako nap?. ?Nikdy se nebudu pracovat s nebezpe?nym patogenem nebo zví?aty." Potenciální zaměstnavatele nepotě?í ani Vá? nezájem o vyzkum dané instituce a jeho dal?í mo?ny rozvoj. A u? v?bec, pokud nedoká?ete vysvětlit Va?e kvality a vyznam Va?eho p?ede?lého p?sobení ve vědě.

   3.??? Co by doporu?ili vědc?m, kte?í hledají práci.

   • Dovednosti v laborato?i se cenní, ale d?le?itěj?í je získat komplexní pochopení problém? v daném odvětví a schopnost p?ijít s nápady, které je pomáhají ?e?it. (DB)
   • Nastudujte si práci ostatních ?len? katedry, abyste na pohovoru ukázali mo?nosti p?ípadné spolupráce. (JP)
   • Pe?livě p?emy?lejte o volbě postdoktorálního studia, proto?e ovlivní za?átek Va?í kariéry. Vybírejte si ?e?ení problém?, které má d?sledky v mnoha oborech. (BS)
   • Pe?livě si projděte organizaci a její hlavní vyzkum a pokud mo?no, kladně ho okomentujte. (TK)
   • Mluvte jasně stru?ně. Uka?te vědecky zájem a pochopení pro danou věc a p?edev?ím to, ?ím m??ete p?ispět k cíli organizace, na kterou se hlásíte. (ChV)

   Jak se tedy nejlépe na pohovor p?ipravit? Pe?livě si nastudujte projekty bě?ící na instituci, kam hodláte nastoupit. Nebojte se hledat mo?né propojení Va?í práce s vyzkumem potenciálních koleg?. P?ed pohovorem si zopakujte základy asertivity a vyvarujte se arogantního a namy?leného chování. Chcete p?eci zaměstnavatele p?esvěd?it, ?e právě Vy jste tím nejlep?ím p?ínosem pro tym.


   Dotazovaní odborníci:
   (DB) David Baltimore, president, California Institute of Technology (Pasadena, CA).
   (JP) Jordan Pober, professor of pathology, dermatology and immunobiology, Yale University (New Haven, CT).
   (BS) Bruce Stillman, president and CEO, Cold Spring Harbor Laboratory (Cold Spring Harbor, NY).
   (TK) Thomas J. Kindt, director, division of intramural research, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Bethesda, MD).
   (ChV) Charles M. Vest, outgoing president, Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA).

   P?ipraveno podle: Nature Biotechnology 22, 1481 - 1482 (2004). Ask the experts: how to get hired.

   ?


   P?ipravujete se na kariéru ve farmaceutickém pr?myslu?

   1.?? ?Co hledají zaměstnavatelé u kandidát? a jaká kritéria pou?ívají pro vyběr vědc??

   • Vědce, kte?í mají hluboké znalosti ve svém oboru a doká?ou myslet nahlas skrze ?e?ení slo?itych problém? během pohovoru. (RAL)
   • Velky intelekt, prokazatelné úspěchy, ochota pracovat s ostatními a ú?inně spolupracovat, skvělá komunikace a mezilidské vztahy. Nenechat se rozptylit mali?kostmi, ochota soustavně se vzdělávat v oblastech, které jsou nezbytné pro pokrok projektu. (LVdP)
   • Odborné znalosti, prokazatelné úspěchy, pochopení v?ech aspekt? vyvoje lé?iv, schopnost byt ?lenem a vést multi-disciplinární tym. (LB)
   • Kandidáti by měli p?esvěd?it o tom, ?e jsou ochotni se s nad?ením u?it nové dovednosti a ?e v ?e?ení problém? pou?ívají dobré vědecké metody. (TJ)
   • P?e?těte si pe?livě popis práce a ujistěte se, ?e na ni máte dostate?nou kvalifikaci. ?asto se stává, ?e ?adatel je bu? p?ekvalifikovany, nebo nemá pro danou pozici dostatek praxe v oboru. V?dy hledáme lidi, kte?í mají vědecké a technické dovednosti spolu s d?le?itymi p?ednostmi (v?d?í typ, schopnost pracovat v r?znych tymech, schopnost motivovat ostatní). (MB)

   Tento pr?mysl má svá specifika a splnit podmínky pro p?ijetí je náro?né. Jak vidít,? vět?ina shrnuje úspě?ného uchaze?e jako ?lověka s bohatymi zku?enostmi, prokazatelnymi úspěchy v oboru a ochotou plně se věnovat nové práci. Samoz?ejmostí je tymovy hrá? a v?d?í typ, ktery bude p?icházet s novymi nápady a bude se sou?asně neustále vzdělávat. Vyborná komunikace je nezbytná, mnohdy se m??e stát, ?e povedete multidisciplinární tym. Pokud chcete uspět u pohovoru ve velké farmaceutické firmě, nepodceňujte p?ípravu. Stru?ny, p?ehledny a vysti?ny motiva?ní dopis Vás dostane do prvního kola pohovor?. Vyborně zvládnutá prezentace v?etně ?asového rozvrhnutí a pou?ití dobrych dat je základ. Máte jen jednu mo?nost, jak p?esvěd?it publikum o tom, ?e jste právě Vy vhodnym kandidátem.

   2.?? ?Nej?astěj?í chyby během pohovor?.

   • Strhávání pozornosti k jinym ne? vědeckym aspekt?m, nap?. zkoumání negativních dojm? z ?adatelovy osobní nebo pracovní minulosti. (RAL)
   • Mít nejasné kariérní cíle, nedostatek p?emy?lení o tom pro? chcete pracovat v dané firmě a pro? právě Vy jste tím nejlep?ím p?ínosem pro firmu. Málo p?ipravená prezentace se ?patnymi daty a obranná reakce p?i zodpovídání dotaz? ohledně nejasností v datech. ?asto ?adatelé zapomínají, ?e pohovor je oboustranny. (LVdP)
   • P?isuzování si více uznání za práci, kterou vykonali jako ?lenové tymu, nedoká?ou p?esně formulovat, co bylo jejich největ?ím dosavadním úspěchem. (LB)
   • Nep?edstírejte, ?e umíte něco, co neumíte. Nedělejte ze sebe experty.? Ujistěte se, ?e uká?ete své schopnosti bez toho, ani? byste p?sobili arogantně. (TJ)
   • Lidé se vět?inou sna?í odpovídat to, co si myslí, ?e od nich chceme sly?et. Stává se nám, ?e míváme ?adu zájemc? za sebou a spousta lidí odpovídá témě? toto?ně na stejnou otázku. Uvědomte si, ?e si pí?eme poznámky! (MB)

   V tomto pr?myslu se prosadí jen cílevědomí lidé s jasnou kariérní vizí. Dejte si v?ak pozor na to, abyste během pohovoru nep?sobili arogantně a rozhodně si nep?ipisujte celou zásluhu za vědecké úspěchy, kterych jste dosáhli jako ?lenové tymu. V d?sledku se vyplatí byt up?ímny o tom, co doopravdy umíte, proto?e jakákoliv nejasnost jen sní?í Va?e ?ance na úspěch.

   3.?? ?Co by doporu?ili vědc?m, kte?í hledají práci.

   • Sna?te se odpovídat co nejstru?něji. Pokud jste vyzváni analyzovat slo?itěj?í problém, sna?te se jeho popis strukturovat, aby tazatel mohl snáze sledovat va?e my?lenkové pochody. (RAL)
   • Poskytněte p?ehledny ?ivotopis bez chyb a opomenutí některych věcí. Krátky motiva?ní dopis k věci vět?inou pom??e projít prvotním t?íděním. (LVdP)
   • P?edstavte vyvá?eny pohled na sebe a uka?te své největ?í p?ednosti a oblasti rozvoje. (LB)
   • Bu?te p?átel?tí a srde?ní, ale odhodlaní. (TJ)
   • Vytvo?te si sv?j cíleny kariérní plán, zkoumejte oblasti zájmu a dovednosti, které jsou pro získání práce d?le?ité. (MB)

   P?e?těte si pe?livě popis práce a ujistěte se, ?e na ni máte dostate?nou kvalifikaci. D?le?ité je nezapomínat, ?e pohovor je oboustranny - neváhejte a ptejte se na cokoliv, co Vás zajímá. Nezapomeňte si v?ak zjistit podrobnosti o vyzkumu spole?nosti, u které ?ádáte o práci.


   Dotazovaní odborníci:
   (RA) Robert Allen Lewis, senior vice president and site head, Aventis(Bridgewater, NJ).
   (LVdP) Lex Van der Ploeg, vice president and site head, Merck Research Institute (Boston, MA).
   (LB) Lee Babiss, vice president of preclinical R&D, Hoffmann-La Roche (Nutley, NJ).
   (TJ) Ted Johnson, associate director, Pfizer (San Diego, CA).
   (MB) Martyn Banks, group director of lead discovery and profiling, Bristol-Myers Squibb (Princeton, NJ).

   P?ipraveno podle: Nature Biotechnology 22, 1481 - 1482 (2004). Ask the experts: how to get hired.


   U?aroval Vám Biotech?

   Biotechnologicky pr?mysl je ur?eny p?edev?ím lidem, kte?í pracují s nad?ením a ochotou odvést dobrou práci. Jak ale zaujmout u vstupních pohovor?, aby si právě Vás vybrali světoví hrá?i do svého tymu?

   1.?? ?Co hledají zaměstnavatelé u kandidát? a jaká kritéria pou?ívají pro vyběr vědc??

   • Dobré publikace ukazují vědecky um ?adatele, ale jsou také d?kazem, ?e je schopny dokon?it projekt, s ?ím? se potyká spousta nadanych vědc?. V?dy hledáme lidi, kte?í spolupracují dob?e s ostatními, a proto se velmi spoléháme na doporu?ení. (KC)
   • Rozsáhlé dovednosti spolu se silnym technickym základem aspoň v jedné oblasti. Schopnost mluvit jasně a vyjád?it své my?lenky srozumitelně. (GV)
   • Potenciál na to byt dobrym vědcem. (AH)
   • Schopnost projevit nad?ení pro vyzkum, dobrá doporu?ení, schopnost komunikovat. (SRG)
   • Inteligence, technické dovednosti a znalosti vztahující se k popisu práce. Co je ale mnohem tě??í najít, je nad?ení, tvo?ivost, v?d?í typy a komunika?ní schopnosti. (CSG)

   V?ichni se shodnou, ?e zásadní je zájem o práci v oboru, nad?ení a tvo?ivost. Zároveň je ale právě tyto vlastnosti nejtě??í u kandidát? najít. Pokud se chcete hlásit o práci v biotech sektoru, musíte mít za sebou u? nějaké vědecké úspěchy, dob?e zvládnutou techniku alespoň v jedné oblasti a p?edev?ím ?iroky p?ehled o dění v tomto odvětví.

   2.?? ?Nej?astěj?í chyby během pohovor?.

   • Existuje spousta věcí, které kandidát během pohovoru nem??e kontrolovat, ale m??e p?inejmen?ím ovládat své jednání. Někdy rozhodují mali?kosti: p?ijít v?as, projevit aktivní zájem. (KC)
   • Neschopnost navázat o?ní kontakt, kdy? s někym mluvíte. (GV)
   • ?patně organizovaná a nesourodá prezentace v?etně ?patného zacházení s vymě?enym ?asem. Kladení si podmínek během prvního kola pohovor?. (AH)
   • Nedávejte najevo, ?e plánujete pracovat pouze 6-12 měsíc? a pak máte v plánu vrátit se do ?koly. Projevte zájem o ná? vyzkum.? (SRG)
   • Nezjistí si dostate?né mno?ství informací o spole?nosti a zázemí lidí, kte?í ho budou zpovídat. Neprocvi?í si svou prezentaci dostate?ně, aby byla bez chyby, a nep?izp?sobí ji publiku. Dávají rozvlá?né odpovědi a nedovolí tazateli polo?it doplňující otázky. (CSG)

   Dobré komunika?ní vlastnosti v?dy zvy?í Va?e ?ance - mluvte jasně a vyjad?ujte se srozumitelně! Nezapomínejte na mali?kosti - p?ijít na sch?zku v?as, navazování o?ního kontaktu a projevování zájmu o vlastní vyzkum spole?nosti jsou drobnosti, které Vás odli?í od ostatních zájemc?. Vyhodu mají ti, kte?í si p?edem pe?livě nastudují vyzkum firmy a v prezentaci p?esvěd?í o svych vědeckych, organiza?ních a kritickych vlastnostech.

   3.?? ?Co by doporu?ili vědc?m, kte?í hledají práci.

   • Zjistěte, co chcete skute?ně dělat a jděte do toho! Je mnohem lep?í tvrdě pracovat v oblasti vyzkumu, která Vás zajímá, a jít za vlastním nosem dobrou prací, dobrymi vztahy a spoluprací. (KC)
   • Zvlá?? mladí vědci by nejprve měli jít na pohovor na místa, která pro ně nejsou tak zajímavá. Seznámí se tak s celym procesem pracovních pohovor?, zbaví se nervozity ze strávení dne s cizími lidmi, procvi?í si vědecké prezentace a nau?í se poprat se s otázkami. Potom je mnohem jednodu??í projít d?le?itym pohovorem. (GV)
   • P?ipravte si prezentaci/seminá?, která uká?e va?e vědecké, organiza?ní a kritické vlastnosti. (AH)
   • Nejlep?í kandidáti si nastudovali na?e publikace a ví dop?edu hodně o na?em vyzkumu. (SRG)
   • Najděte si pozici, která Vám nabídne mo?nost roz?í?it si své znalosti a míru zodpovědnosti (to znamená, ?e na novém místě 50% věcí znáte a 50% zahrnuje nové vyzvy a u?ení). (CSG)

   Lidé p?istupují k hledání talent? r?znymi zp?soby a neexistuje ?ádny univerzální návod, jak uspět u v?ech zaměstnavatel?. Během hledání neo?ekávejte, ?e najdete perfektní práci a pokud nedostanete nabídku, nenechte se tím odradit. Koneckonc?, pohovory jsou ?asto subjektivní zále?itostí. Z ka?dého pohovoru si odnesete cenné zku?enosti a budete moud?ej?í p?i dal?ím pokusu.

   Dotazovaní odborníci:
   (KC) Kenneth Carter, CEO, Avalon Pharmaceu-ticals (Germantown, MD).
   (GV) Gordon Vehar, vice president of research, Raven Biotechnologies (S. San Francisco, CA).
   (AH) Alex Harris, vice president, Applied Biochemistry, Chiron (Emeryville, CA).
   (SRG) Steven R. Gullans, CEO, RXGen (New Haven, CT).

   (CSG) Craig S. Gibbs, senior director, corporate development, Gilead Sciences (Foster City, CA).

   P?ipravila: Ad

   P?ipraveno podle: Nature Biotechnology 22, 1481 - 1482 (2004). Ask the experts: how to get hired.


   Pozn. redakce: Děkujeme panu Havránkovi za námět na zajímavy ?lánek!

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测